Tarım Turizmi ya da kırsal turizm, tarımsal faaliyetleri engellemeden, kırsal yörelerin dinlendirici etkisinden yaralanarak, gelir düzeyi diğer sektörlere göre düşük olan tarım kesimindeki üreticilere ek gelir olanakları sağlayan, yöre ve ülke ekonomisini, sosyal ve kültürel yapısını olumlu yönde etkileyen bir faaliyet alanıdır.
Tarım turizminin belli başlı yararları şöyle sıralanabilir:

1. Tarım turizmi ile tarımsal ürün talebi artmakta, bundan üretim ve üretici olumlu yönde etkilenmektedir.
2. Tarım turizmi ile turistik mal ve hizmet sektörü ve bunların yan sektörleri de gelişmektedir.
3. Tarım turizminin gelişmesinden istihdam, ek gelir, kişisel gelir, yaşam düzeyi, kırsal göç ve kamu gelirleri olumlu yönde etkilenmektedir.
4. Tarım turizmi ile dinlendiricilik özelliğini yitiren geleneksel tatil istasyonlarının (kıyı turizmi) yükü hafiflemekte ve tatilleri mekan içine yaymak mümkün olmaktadır.
5. Tarım turizmi ile düşük maliyetli, daha hoş vakit geçirici (özellikle aileler ve çocukları için) tatil olanağı yaratılmaktadır.
6. Tarım turizmi ile kentsel ve kırsal kesimlerde yaşayanların yaşam ve davranışları arasındaki fark önemli ölçüde azaltılmaktadır.
İçel ve yöresi, sadece kıyı turizmi açısından değil, aynı zamanda coğrafi konumu nedeniyle kırsal turizm yönünden de büyük bir potansiyel ve öneme sahiptir.
Bugün Fransa’da turizm konaklama kapasitesinin hemen hemen yarısını kırsal konaklama kapasitesi oluşturmakta; bu alanda, Gites de France (kır tatil evleri ile elverişli tatil olanakları hazırlamakta) ve Agriculture et Tourisme (tarım işletmeleri mensuplarının seyahatlerini kolaylaştırmakta ve kırsal turizmi özendiren çalışmalar yapmakta) adı altında iki önemli kuruluş faaliyet göstermektedir.
Yukarıdaki bilgilerin ışığı altında önerimiz, tarım kuruluşlarına tarım turizmini özendirici bir görev verilmesi; turizm plan ve politikaları hazırlanırken İçel ve yöresinin hem tarım hem de turizm yoluyla ekonomik gelişmeye yapacağı kakının dikkate alınmasıdır.